Què fem

Psicologia y Pedagogia

TAMBÉ ON-LINE


Diagnòsi:

 • Avaluacions psicopedagògiques: diagnòstics

 • Tractaments amb teràpies i reeducacions

 • Prevenció: detecció i estimulació

 • Informes

 • Desenvolupament equilibrat emocional i de les capacitats generals de la persona


Tractament:

 • Exploracions, deteccions, diagnòstics i reeducacions

 • Informes inicials, de diagnòstic, de seguiment evolutiu i d’alta o tancament

 • Programes individuals

 • Orientació de P.I.

 • Elaboració de dossiers i materials adaptats complementaris o acordats amb l’escola

 • Tutorització

Entrenament cognitiu i dificultats d'aprenentatge

TAMBÉ ON-LINE


 • Entrenament de l’atenció i la memòria.

 • Entrenament lectoescriptura.

 • Entrenament raonament, càlcul i resolució de problemes matemàtics.

 • Entrenament per reeducació i dificultats

 • Programes entrenament enriquiment

 • Entrenament personalitzat per l’excel·lència en el desenvolupament cognitiu

 • Altres entrenaments cognitius

 • Detecció, diagnòstic i reeducació de diversos trastorns com per exemple el Dèficit d’Atenció (TDA), retard per immaduresa...


Altes capacitats

TAMBÉ ON-LINE


 • Detecció...

 • Acompanyament i orientació a les famílies.

 • Assessorament i elaboració de plans individualitzats a les escoles.

 • Elaboració de materials

 • Tallers de tècniques d’estudi i de motivació

 • Tallers d’enriquiment


Trastorns del llenguatge, l'aprenentatge i la comunicació

TAMBÉ ON-LINE


 • Detecció i diagnosi de diferents trastorns, com per exemple: Dislèxia, TEL o TEL_RE (Trastorn expressiu – receptiu del llenguatge), Asperger (trastorn del desenvolupament que afecta també la conducta), TDA (Trastorn per dèficit d’atenció) ...

 • Reeducacions i intervencions multidisciplinars i personalitzades

 • Acompanyament i orientació a la família

 • Orientació i pautes per programes individualitzats a les escoles

 • Elaboració de materials adaptats per l’estudi i l’aprenentatge

 • Coordinació de necessitats educatives i emocionals de l’infant o adolescent

Trastorns emocionals, de la conducta i del desenvolupament

TAMBÉ ON-LINE


 • Detecció i diagnosi de diferents trastorns, com per exemple: Hiperactivitat (TDAH), desafinat oposicionista, bulling, síndrome de l’emperador, Asperger (trastorn del desenvolupament que afecta l conducta), trastorns emocionals, ...

 • Teràpies per trastorns diversos de la conducta, emocionals i problemes de comportament

 • Acompanyament i orientació a la família

 • Taller habilitats socials

 • Treball coordinat amb psiquiatria i altres professionals

Escoles

TAMBÉ ON-LINE


Serveis psicopedagògics puntuals o continuats, per a alumnes puntuals, grups o professorat

 • Orientació en casos.

 • Col·laboració amb els casos que compartim.

 • Xerrades puntuals de diferents temàtiques per a pares i mares o per professorat.

 • Cursos de formació diversos.

 • Tallers pràctics per a alumnes.

 • Tallers educació dels fills per a pares i mares.

 • Elaboració de plans individualitzats.

 • Elaboració de materials per atendre la diversitat concreta.

 • Implementació de programes d’habilitats socials, emocionals,... a aules.


Cursos per professors

 • Mesures d'atenció a la diversitat

 • Adquisició de competències: desenvolupament equilibrat

 • Ajust del disseny d'activitats de l'alumnat

 • Desenvolupament del raonament, resolució de problemes a primària

 • Els projectes a primària

 • Introducció a l'alumnat d'altes capacitats

 • L'alumnat d'altes capacitats: respostes educatives

 • Motivació i autoestima


Orientació i mediació familiar

 • Curs de pares

 • Curs de pares i mares amb fills/es adolescents

 • Curs de pares i mares amb fills/es amb altes capacitats

 • Orientació pares i mares amb fills/es amb problemes de conducta

Reforç acadèmic i estudi dirigit

TAMBÉ ON-LINE


Objectius:

 • Seguiment d’agenda, treballs i exàmens.

 • Treball d’organització i planificació.

 • Suport a deures, treballs i estudi.

Objectius transversals:

 • Potenciar l’autonomia i la responsabilitat.

 • Enfortir autoestima.

 • Facilitar un espai familiar i relaxat amb un clima i uns hàbits de treball i estudi.

Espai d’estudi i deures controlat i dirigit:

 • Grup reduït amb atenció personalitzada.

 • Informe trimestral per escrit.

 • Contacte e-mail – telefònic previ si cal durant el trimestre (intercanvi informació – evolució – aprofitament – actitud – exàmens ...).

 • Organització – planificació de l’estudi.

 • Orientació tècniques – mètode estudi.